Verktyg till kortfilmsanalys

Kortfilmsanalys med Raskins parametrar

Filmforskaren Richard Raskin från Århus universitet har skapat sju parametrar eller variabler som fungerar väl i analys av kortfilmer. Enligt Raskin har en välfungerande och helgjuten kortfilm dessa begrepp i en så bra balans som möjligt. Raskins parametrar är skapade för analys av fiktiva kortfilmer, men kan mycket väl appliceras även i analys av andra slags filmer.

Regissören Saara Cantell har i sin avhandling (Timantiksi tiivistetty: kerronnalliset strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa, Aalto-yliopisto, Elokuvataiteen laitos, 2011) uppgett att de mest relevanta av Raskins parametrar är de sjätte och sjunde parametrarna. Parametrarna fungerar inte som en regel för en lyckad och bra kortfilm, men är ett utmärkt redskap för filmanalys och i planeringen av egna kortfilmer och manuskript.

1) Personfokus >< Personinteraktion

En film kan ha flera huvudpersoner, men det är oftast en person berättelsen mest kretsar kring. I andra fall har en grupp lika värde som filmens huvudpersoner. Huvudpersonen markeras för åskådaren i de flesta fall i början av filmen genom en närbild eller med hjälp av kameran som följer efter personen. Kortfilmernas huvudpersoner behöver inte vara en person eller annan levande figur – filmen kan handla om ett föremål, en plats eller en sak.
Huvudpersonens kontakt och interaktion med andra personer för berättelsen framåt. Vilka andra karaktärer finns med i berättelsen? Vilken typ av interaktion har huvudpersonen med dem? Vilken påverkan har detta för filmens berättelse?

2) Kausalitet >< Val

Kausalitet eller orsakssammanhang är en viktig del av filmberättande. Tänk först på vad som hände i filmen. Fundera på händelsernas orsakssammanhang.
Vad hände i filmen, i vilken ordning och varför?
Hur påverkade huvudpersonens val filmens händelser? För huvudpersonen berättelsen vidare med hens beslut? Hur påverkades besluten och handlingarna av andra personer eller externa händelser? Blev personens handlingar lättare eller svårare?


Kalajuttu (2013).

3) Konsekvens >< Överraskning

Då du ser på film funderar du säkert ibland vad som kommer att hända till näst. Dina gissningar beror på filmer du sett innan, dina livserfarenheter och de modeller och strukturer du lärt dig.

En kortfilm presenterar i ett tidigt skede filmens karaktärer och platser, vilket gör dem snabbt igenkännbara. Karaktärerna i en kortfilm agerar oftast konsekvent i förhållande med deras personlighet. Tack vare åskådarens förväntningar kan filmskaparen överraska med att göra något oförutsägbart med karaktären eller karaktärerna.

Vad i filmen är konsekvent och väntat – varför?

4) Bild >< Ljud

I en film har ljud en stor betydelse för informationsförmedling.  Ljud är inte bara något i bakgrunden, men ett verktyg för filmskaparen att styra åskådarens uppmärksamhet och skapa en viss stämning.

Vilken typ av ljudvärld har filmen ni sett? Är det lätt att avskilja filmens musik, dialog, berättarröst och andra möjliga ljud? Nämn alla ljud ni hörde i filmen. Hur har filmskaparen använt sig av olika ljud och planerat helheten för att förmedla berättelsen?

5) Person >< Rekvisita och kulisser

Rekvisita och kulisser är i många fall en central del av filmer. De förmedlar information till åskådaren och stöder berättelsens innehåll. Lista upp detaljer om filmens rekvisita och kulisser. Vilken typ av information får vi? Hur är detaljerna ni hittade kopplade med filmens berättelse?
Var något föremål speciellt viktigt för berättelsens gång? Varför? Hur påverkade detta föremål filmens innehåll?


Vapahtaja (1997).

6) Enkelhet >< Djup

Kortfilmernas enkla form ger åskådaren en möjlighet att snabbt förstå och behandla filmen, medan en komplicerad berättelse med flera detaljer kan i värsta fall distansera publiken. En film ska inte ha flera element än nödvändigt så filmens fokus inte spårar ur, utan det viktigaste ska lyftas fram så filmen får ett djup.

Försök att berätta filmens handling med en mening.

Vad handlar filmen i ett större sammanhang om? Vad är filmens tema?
Vad försöker filmskaparen berätta med filmens innehåll? Fundera vad är filmens premiss eller utgångspunkt.

7) Lönsamhet >< Helhet

En kortfilm ska innehålla endast det viktigaste. Genom att gallra extra element blir filmen skarp och filmens berättelse, stämning och budskap skapar en fungerande helhet.

Filmen skall vara fullständig och sammanhängande. Slutet kan innehålla en tillbakavändning eller en symbol som ytterligare skapar känslan av en helhet.

Var filmen sammanhängande? Önskar ni tillägga något till filmens innehåll? Hade filmen behövt komprimeras och fokuseras?