Film och värderingar

Filmer behandlar flera av livets centrala frågor. Samtidigt reflekterar de filmskaparnas och den egna tidsperiodens värderingar och synsätt.

Välj en film ni nyligen sett och fundera på dess värderingar. Hur förmedlas värderingarna genom filmens karaktärer? Vilka slags tankar och synsätt presenteras i filmen? Hur behandlas de och förmedlas till åskådarna?

Hur framställs manlighet, kvinnlighet och förhållandet mellan barn och vuxna? Hur presenteras människor som tillhör olika etniska grupper eller religioner, och hur framvisas deras sätt och vanor? Hur framställs homosexualitet eller andra avvikelser från rådande normen eller uppfattningar som majoriteten internaliserar? Tolereras olikartade?

Människor i sommarnatten (Ihmiset suviyössä 1948)

Filmer kan erbjuda starka identifieringsändamål. Tidvis kan karaktärerna vara som förebilder, andra gånger som varnande exempel. Hurdana är dessa karaktärer, och hur väl motsvarar de verkliga livet och dess möjligheter? Orsakar till exempel filmens skönhetsvärderingar press på utseende hos åskådaren?

Filmens berättelse förs ofta framåt med hjältens plikter och ansvar. Grunduppläggningen är oftast bekant från vardagsrealiteten, även om det kanske placeras i miljöer som känns avlägsna från oss – eller även i fantasivärldar. Lyckas hjälten i berättelsen eller medhjälparen uppfylla sin plikt? Associeras plikterna med en viss ideal? Motsvarar dessa dina egna uppfattningar?

En av de centrala frågorna har att göra med den rådande normen och gemenskapen, och hur dess ordning presenteras. Möjliggör det en chans till ett bra liv eller är den förnedrande och begränsande? Dessa frågor kan bedömas på den mer allmänna, samhälleliga nivån eller på specifika nivåer av enskilda samfund och organisationer. Presenteras det dominerande systemet i filmen i ett positivt eller negativt ljus? Speglar värderingarna och attityderna dina personliga tankar?

I otaliga filmer presenteras våld som en berättigad utväg eller metod, kommer du och tänka på en sådan scen? Tycker du själv att användningen av våld i dessa situtioner är berättigat?