Tips till läraren: Hur använder jag Filmstigen?

Förståelse för filmberättande hjälper en att få upp ögonen för alla audiovisuella medier. Filmfostran utgör därför den innersta kärnan i mediafostran. Det är svårt att undervisa i film och diskutera lagbundenheterna i filmens språk utan en möjlighet att använda rörliga bilder i undervisningen. Filmstigen strävar efter att svara mot detta behov genom att erbjuda tydliga vägvisare till vägen för filmberättandet.

På Filmstigen går vi igenom filmberättandets centrala element med hjälp av belysande filmklipp ur inhemska filmer. Längs med stigen finner ni uppgifter som hjälper till att gestalta olika filmiska uttrycksmedel och leder er framåt på stigen. Filmexemplen representerar både inhemska filmklassiker och nyare inhemsk barnfilm. Filmstigen fungerar därför även som en introduktion till finländsk filmhistoria och filmkultur.

Filmstigen förgrenar sig i två delar. Du kan välja att följa antingen lågstadiestigen eller stigen för högstadiet och andra stadiets utbildning. Etapperna på stigarna motsvarar till stor del varandra, men längs lågstadiestigen hittar du exempel på barnfilmer, medan vi i större utsträckning presenterar klassiker för de äldre eleverna.

I uppgiftsavsnitten har vi strävat efter att ta i beaktande målgruppen så väl som möjligt. Det finns dock inget som hindrar att du vid behov kliver in på den andra stigen, om än med beaktande av åldersgränserna. Du behöver inte heller nödvändigtvis följa stigen från början till slut, utan du kan längs med rutten plocka ut teman som passar din egen grupp och innehållet i undervisningen, och uppgifterna kan expanderas och bearbetas utifrån situationen.

Vi har försökt konstruera uppgifterna så att de ska ge upphov till aha-upplevelser. Största delen av uppgifterna är lätta att lösa med hjälp av filmklipp, men vissa frågor har inte endast ett rätt svar.

Du kan vika av från Filmstigen och följa en förgrening av den för att sedan återvända. Dessa förgreningar kan till exempel bestå av länkar som leder till termförklaringar eller sökande efter mer information om ämnet och uppgifter i till exempel Skolbios läromedel. På så sätt kan du vid behov fördjupa och expandera undervisningen i filmberättande i enlighet med din egen klass. Eleverna kan även använda Filmstigen för självständiga studier.