Lyhytelokuvan analyysi

Raskinin parametrit – lyhytelokuvan analyysi

Tanskalainen elokuvatutkija Richard Raskin on luonut seitsemän parametria eli muuttujaa sisältävän analyysimallin lyhytelokuvalle. Raskinin mukaan toimivassa ja eheässä lyhytelokuvassa nämä käsiteparit ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa. Vaikka Raskin on suunnannut parametrit fiktiivisten lyhytelokuvien analysoimiseksi, voi niitä soveltaa muihinkin lajityyppeihin.

Elokuvaohjaaja Saara Cantell ilmaisee väitöskirjassaan Timantiksi tiivistetty, että Raskinin parametreistä juuri lyhytelokuvalle olennaisimmat ovat kuudes ja seitsemäs parametri. Parametrit eivät ole sääntöluettelo hyvälle ja onnistuneelle lyhytelokuvalle, mutta ne ovat erinomainen työkalu sekä elokuvien analysoinnissa että omien elokuvien ja käsikirjoitusten suunnittelussa.

1) Henkilökeskeisyys >< Vuorovaikutus

Kenen tarinaa elokuvassa kerrotaan? Kuka on elokuvan päähenkilö?

Päähenkilö osoitetaan katsojalle usein elokuvan alussa esimerkiksi seuraamalla kyseistä henkilöä tai rajaamalla hänet lähikuvaan. Elokuvan päähenkilön ei kuitenkaan tarvitse olla vain yksi henkilö tai olento, vaan päähenkilöitä voi olla myös useita. Silloin päähenkilöt luovat joukon tai ovat muuten yhdenvertaisesti esillä suhteessa tarinaan. Kaikissa lyhytelokuvissa päähenkilö ei kuitenkaan välttämättä ole ihminen tai muu elävä olento, vaan se voi olla myös esine, paikka tai asia.

Päähenkilön toiminta ja vuorovaikutus elokuvan muiden henkilöiden kanssa vievät elokuvan tarinaa eteenpäin. Mitä muita henkilöitä elokuvassa on? Millaisessa vuorovaikutuksessa elokuvan päähenkilö on heidän kanssaan? Millainen vaikutus tällä on elokuvan tarinaan?

2) Syy-seuraussuhde >< Valinta

Kausaliteeti eli syy-seuraussuhde on tärkeä osa tarinankerrontaa. Muistelkaa ja kertokaa ensin omin sanoin mitä elokuvassa tapahtui. Pohtikaa elokuvan tapahtumien syy-seuraussuhteita. Mitä tapahtui ja miksi?

Miten elokuvan päähenkilön valinnat vaikuttivat tapahtumien kulkuun? Ohjaako päähenkilö tarinaa päätöksillään tai toimillaan? Miten muut henkilöt tai ulkoiset tekijät helpottivat tai vaikeuttivat hänen pyrkimyksiään?


Kalajuttu (2013).

3) Johdonmukaisuus >< Yllätys

Katsoessasi elokuvaa huomaat varmasti usein pyrkiväsi arvaamaan mitä elokuvassa seuraavaksi tulee tapahtumaan. Arvailut perustuvat aiemmin näkemiisi elokuviin ja elämänkokemuksiisi sekä näistä opittuihin rakenteisiin ja malleihin.

Lyhytelokuvien hahmot ja paikat esitellään varsin nopeasti katsojalle, jotta ne olisivat mahdollisimman johdonmukaisia ja helposti tunnistettavia. Katsojan olettamukset taas antavat elokuvantekijälle mahdollisuuden yllättää rikkomalla oletettua rakennetta.

Mikä elokuvassa oli johdonmukaista ja mikä ennalta arvattavaa – ja miksi?

4) Kuva >< Ääni

Elokuvassa äänet ovat erittäin tärkeä keino välittää tietoa katsojalle. Äänimaailma ei ole ainoastaan elokuvan kuvien taustaa, vaan sen avulla elokuvantekijä ohjaa katsojan huomiota ja luo elokuvalle tunnelman.

Millainen äänimaailma näkemässänne elokuvassa oli? Erotelkaa huomioitanne musiikista, dialogista, kertojanäänistä ja muista elokuvan äänistä. Miten elokuvantekijä oli käyttänyt eri ääniä ja äänisuunnittelua kertoakseen tarinaa?

5) Henkilö >< Rekvisiitta ja lavasteet

Rekvisiitta ja lavasteet muodostavat monesti keskeisen osan elokuva. Ne välittävät tietoa katsojalle ja tukevat tarinankerrontaa. Listatkaa yksityiskohtaisia huomioita elokuvan rekvisiitasta ja lavasteista. Mitä tietoa elokuvan maailmasta ne tarjoavat? Miten löytämänne yksityiskohdat tukevat elokuvan kerrontaa? Oliko elokuvassa jokin esine erityisessä asemassa ja miksi? Miten kyseinen esine vaikutti elokuvan tarinaan tai sisältöön?


Vapahtaja (1997).

6) Yksinkertaisuus >< Syvyys

Lyhytelokuvien yksinkertaisuus antaa katsojalle mahdollisuuden osallistua elokuvaan, kun taas liian monimutkainen tai yksityiskohtainen tarina voi etäännyttää. Osallistumalla elokuvaan katsoja pääsee luomaan merkityksiä ja käsittelemään näkemäänsä.

Yrittäkää kertoa elokuvan tarina yhdellä lauseella.
Entä mitä laajempaa asiakokonaisuutta elokuva käsittelee? Mikä on elokuvan teema?

Mitä elokuvantekijä pyrkii mielestänne elokuvalla sanomaan? Pohtikaa mikä on elokuvan premissi eli pääväittämä?

7) Taloudellisuus >< Eheys

Elokuvakerronnan taloudellisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti, että elokuvantekijä on pyrkinyt sisällyttämään elokuvaansa vain mielestään oleelliset tekijät. Karsinnalla elokuvantekijä usein terävöittää elokuvansa kerrontaa, tunnelmaa ja sanomaa luoden elokuvasta eheän kokonaisuuden.

Oliko elokuva mielestänne eheä kokonaisuus? Olisitteko kaivanneet jotain lisää elokuvaan?
Entä olisiko elokuvaa voinut mielestänne tiivistää?